ธนาคารออมสิน
Responsive image

 

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

วงเงินสูงสุด 10,000 บาท

 

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

                ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร

(เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่
มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

 

เงื่อนไขสินเชื่อ

วงเงิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน

ไม่ต้องมีหลักประกัน

ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7

โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

 

วิธีการรับเงินกู้

เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้

จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน

 

เอกสารใช้ในการขอกู้

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 สำเนาทะเบียนบ้าน

 เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก
 ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)

เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น

 เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

 

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (
COVID-19)
เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ
สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

 

เงื่อนไขสินเชื่อ

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน
ไม่เกินรายละ 50
,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกัน
ประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20
,000 ล้านบาท

 

วิธีการขอสินเชื่อ

ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา

ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา

ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ
ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

 

เอกสารใช้ในการขอกู้ ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน

1. เอกสารส่วนบุคคล

    1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน

    1.2 เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

    1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร  ออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ของผู้กู้

 2. เอกสารทางการเงิน

    2.1 สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนโดยอนุโลม

    2.2 เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้ และเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน

คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ