ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการลงทะเบียนจองสิทธิรับฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

  ลูกค้าและ/หรือผู้ใช้บริการที่ประสงค์ลงทะเบียนจองสิทธิรับฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี เพื่อใช้บริการ ณ ธนาคารออมสินสาขา (“ผู้ลงทะเบียน”) สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th หรือlinNE Official : GSB Society (“ลงทะเบียน”) โดยธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป(ตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถเลือกสาขาและวันที่ฝากสลากฯ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงินรับฝากตามที่ธนาคารกำหนด หากมีการลงทะเบียนครบวงเงินรับฝากแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน และภายหลังการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน เลือกจังหวัด สาขา วันที่ต้องการเข้ารับบริการ ตามที่ธนาคารกำหนด และจำนวนเงิน ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้เป็นข้อมูลในขั้นตอนการลงทะเบียน และใช้สำหรับรับข้อความสั้น (Short Message Service : SMS) (“SMS”) เพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ จากธนาคาร โดยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 หมายเลข สามารถใช้กับผู้ลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ราย การลงทะเบียน กรณีของบุคคลธรรมดา สามารถใช้เลขประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข ทำรายการจองสิทธิรับฝากสลากออมสินพิเศษได้มากกว่า 1 ครั้ง
       กรณีของนิติบุคคล สามารถใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 1 หมายเลข ทำรายการจองสิทธิรับฝากสลากออมสินพิเศษได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยต้องลงทะเบียนจองสิทธิในนามของนิติบุคคล
  ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่า เมื่อมีการลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารและปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ธนาคารกำหนดไว้จนปรากฏหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ให้ถือเป็นการลงทะเบียนโดยผู้ลงทะเบียนเอง และผู้ลงทะเบียนตกลงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทะเบียน ก่อนการยืนยันการทำรายการสำเร็จ เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ โดย ผู้ลงทะเบียนจะต้องแสดง SMS หรือถ่ายภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อ รับบริการฝากสลากออมสินพิเศษกับธนาคาร ซึ่งเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถยกเลิก การลงทะเบียนจองสิทธิได้

เงื่อนไขการรับฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

  ผู้ฝากสลากออมสินพิเศษจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ - สกุล หรือชื่อนิติบุคคล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ และสามารถแสดง SMS หรือหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจากธนาคารเท่านั้น ผู้ฝากสลากออมสินพิเศษต้องมาติดต่อขอฝากสลากออมสินพิเศษตามวันที่ สาขา และจำนวนเงินที่ระบุ ใน SMS หรือหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จเท่านั้น หากมาติดต่อธนาคารไม่ตรงตามวันที่สาขา และจำนวนเงินที่ระบุไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิการพิจารณารับฝากสลากออมสินพิเศษ ผู้ฝากสลากออมสินพิเศษต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสินสาขาใดก็ได้ในชื่อของตนเองสำหรับใช้เป็นบัญชีคู่โอน ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์หรือบัญชีร่วมไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนได้ และกรณีที่ผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาประสงค์จะฝากสลากออมสินพิเศษบัญชีร่วม ซึ่งเข้าชื่อร่วมกันไม่เกิน 3 คน ผู้ฝากคนใด คนหนึ่งสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชนของตนเองลงทะเบียนสำหรับการจองสิทธิรับฝากสลากออมสินพิเศษบัญชีร่วม ดังกล่าวได้ โดยบัญชีคู่โอนจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากร่วมด้วย และชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากร่วมทุกคนต้องตรงกับชื่อผู้ฝากสลากออมสินพิเศษบัญชีร่วม รวมทั้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายในบัญชีสลากออมสินพิเศษบัญชีร่วมและบัญชีคู่โอนต้องเป็นเงื่อนไขเดียวกัน
       กรณีของนิติบุคคล บัญชีคู่โอนต้องเป็นบัญชีเงินฝากชื่อของนิติบุคคล
  ธนาคารจะเปิดรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษแก่ผู้ฝากสลากออมสินพิเศษแต่ละราย ขั้นต่ำ 100 บาท (หน่วยละ 100 บาท) โดยไม่จำกัดจำนวนเงินรับฝากต่อราย สลากออมสินพิเศษ มีกำหนดอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รับฝาก เมื่อสลากออมสินพิเศษครบกำหนดอายุ และไม่ใช่สลากออมสินพิเศษที่มีภาระผูกพัน ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนตามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร โดยการถอนคืนและอัตราดอกเบี้ยของสลากออมสินพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้
   การถอนคืนครบกำหนด ถอนคืนพร้อมดอกเบี้ยได้หน่วยละ 100.10 บาท การถอนคืนก่อนครบกำหนดอายุ       
   ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 2 ปี ถอนคืนได้หน่วยละ 100 บาท       
   ฝากไม่ครบ 3 เดือน ถอนคืนได้หน่วยละ 98 บาท
  ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งหรือประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการรับฝากสลากออมสินพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

1. เพื่อการรับรู้ข่าวสาร รวมถึงสิทธิพิเศษ การจัดกิจกรรม และการแจกของรางวัลต่าง ๆ
2. เพื่อประโยชน์ของธนาคารในการเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลทางการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร ให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ